Kalender Department Mathematik

Thu, 01.02.2018, 16:15

Ende:
Thu, 01.02.2018, 17:15
Optimal Synthesis of Complex Distillation Processes
Kolloquium Angewandte Mathematik

Referent: Dr. Mariana Jockenhövel-Barttfeld (AREVA NP (New NP GmbH), Erlangen)
Veranstalter: EDOM
Raum: H13

Details / Abstract
Thu, 01.02.2018, 16:15

Ende:
Thu, 01.02.2018, 18:00
Rigorosum
AG Mathematische Physik

Referent: Stefan Fleischer
Raum: U1