Kalender Department Mathematik

Tue, 22.01.2019, 16:30
On buttons and balls that cannot run away
Kolloquium

Referent: Prof. Dr. Bernd Kawohl, Universität Köln
Veranstalter: Nicolas Neuss
Raum: HS 13

Details / Abstract
Thu, 24.01.2019, 14:15
t.b.a.
AG Stochastik und Dynamische Systeme

Referent: Till Hauser / Universität Jena
Veranstalter: A.Greven / G.Keller
Raum: H13

Thu, 24.01.2019, 16:15

Ende:
Thu, 24.01.2019, 17:15
Viskositätslösungen für den p-Laplace
Kolloquium Angewandte Mathematik

Referent: Prof. Dr. Bernd Kawohl (Universität Köln)
Veranstalter: Nicolas Neuss
Raum: H13

Fri, 25.01.2019, 14:20

Ende:
Fri, 25.01.2019, 15:30
On tilting modules
Emmy-Noether-Seminar

Referent: Peter Fiebig
Raum: 04.363